Regulamin Sklepu

1. Sklep internetowy Barracudamotor.pl prowadzi P.H.U. XentroX z siedzibą w Krakowie przy ul.
Tetmajera 65D. zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki pod
numerem NIP: 577-193-83-91 i REGON: 240943603.
2. Niniejszy regulamin jest integralną częścią każdej umowy zawieranej za pośrednictwem Sklepu
internetowego i jest powszechnie dostępny na stronie Barracudamotor.pl. Klient może go
utrwalić w pamięci swojego komputera lub wydrukować. Regulamin dostępny jest w taki
pos.b, kt.ry umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą
systemu teleinformatycznego, kt.rym posługuje się Klient.
3. Zam.wienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
Barracudamotor.pl zastrzega sobie prawo wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze sklepu.
4. Przez złożenie zam.wienia należy rozumieć wypełnienie "formularza zam.wienia"
znajdującego się na stronach sklepowych i przesłanie go do Barracudamotor.pl.
5. Składający zam.wienie jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym
wypełnienia "formularza zam.wienia".
6. Po złożeniu przez Użytkownika zam.wienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź z serwisu
Barracudamotor.pl potwierdzającą przyjęte zam.wienie. Barracudamotor.pl zastrzega sobie
możliwość telefonicznego potwierdzenia przyjęcia zam.wienia. Brak potwierdzenia przyjęcia
7. Barracudamotor.pl w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego
zam.wienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwość co do rzetelności
takiego zam.wienia.
8. Realizacja zam.wienia rozpocznie się w najbliższy dzień pracujący następujący bezpośrednio
po dniu, w kt.rym zam.wienie zostało złożone. W przypadku konieczności weryfikacji
zam.wienia, zostanie ono przekazane do realizacji w najbliższy dzień pracujący następujący
bezpośrednio po dniu, w kt.rym zostało ono zweryfikowane.
9. W razie wątpliwości przyjmuje się, że umowa sprzedaży została zawarta z chwilą rozpoczęcia
realizacji zam.wienia.
10.Wszystkie produkty oferowane przez serwis są nowe i wolne od wad fizycznych i prawnych.
11.Kolor lub odcień towar.w, może nieznacznie r.żnić się od prezentowanych na zdjęciach z
uwagi na rodzaj urządzenia końcowego z jakiego korzysta klient. (kodowanie kolor.w).
12.Ceny towar.w znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego Barracudamotor.pl wyrażone
są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie obejmują zryczałtowanych
koszt.w przesyłki.
13.Barracudamotor.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen towar.w znajdujących się w ofercie
bez uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy zam.wień przyjętych do realizacji.
14.Barracudamotor.pl zastrzega sobie prawo do wycofania poszczeg.lnych towar.w z oferty bez
uprzedzenia.
15.Przewidywany czas realizacji zam.wienia w normalnym przypadku to 1-4 dni robocze. Czas
ten podany jest w opisie towaru będącego jego przedmiotem. Niekt.re przedmioty dostępne są
jedynie na zam.wienie i czas realizacji może się wydłużyć w zależności od producenta 2-4
tygodnie (zazwyczaj od 4 do 15 dni roboczych, w sporadycznych przypadkach do 25 dni),
w.wczas klient zostanie o tym poinformowany drogą mailową lub telefoniczną celem
potwierdzenia realizacji zam.wienia.
16.Barracudamotor.pl pobiera zryczałtowaną opłatę obejmującą koszt przesłania przesyłki do
Klienta.
17.Barracudamotor.pl może w ramach promocji zawiesić pobieranie zryczałtowanej opłaty,
umieszczając stosowną informację na stronach "Barracudamotor.pl".
18.Każda transakcja potwierdzana jest paragonem lub fakturą VAT.
19.Sklep oferuje r.żne formy płatności. Zamawiając dostawę do domu, możecie Państwo zapłacić
za zam.wiony towar got.wką przy odbiorze (tzw. “przesyłka za pobraniem”) lub wybrać inną
formę płatności:
- przelew na konto nr. 08 1020 3408 0000 4902 0357 7350 PKO BP
- płatność w systemie przelewy24
- e-raty Santander
Odbierając zam.wiony towar w sklepie przy ul. Tetmajera 65D, 30-011 Krak.w, możecie
Państwo skorzystać z płatności got.wką lub kartą płatniczą.
20.Klient wykorzystujący płatność za pośrednictwem systemu Przelewy24 może zostać
poproszony o wyrażenie zgody na podanie danych osobowych niezbędnych do realizacji
płatności e-przelewem przez serwis firmę PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, tel.
(61)847-52-64, fax: (61)847-08-38, WWW: www.przelewy24.pl, e-mail: [email protected]. (PayPro SA – wpisana jest do Krajowej Instytucji Płatniczej do rejestru
krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod
numerem podmiotu w UKNF IP24/2014)
W związku z podaniem danych osobowych przez Użytkownika, PayPro SA.:
• zobowiązuje się do nieprzetwarzania danych osobowych w celach innych niż związane z
realizacją usług płatności,
• zapewnia, że informacje zawarte w bazie danych osobowych nie będą dostępne dla większej
liczby pracownik.w, niż to jest niezbędne do właściwego wykonywania postanowień Umowy,
• oświadcza, że dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na potrzeby realizacji niniejszej
Umowy, • oświadcza, że dane osobowe przetwarzane są i chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa, • oświadcza, że dane osobowe nie są udostępniane nieuprawnionym podmiotom i nie są
przetwarzane w celach marketingowych PayPro SA.
21.W przypadku zam.wień składających się z kilku towar.w, a mających zostać dostarczonymi w
jednej przesyłce, termin realizacji będzie uzależniony od terminu skompletowania przez
Barracudamotor.pl ostatniego elementu danego zam.wienia, chyba że strony postanowią
inaczej.
22.W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się z Barracudamotor.pl za
pośrednictwem poczty elektronicznej ([email protected]) lub telefonicznie (+48 729 983
983). Zgłaszając reklamację należy podać imię i nazwisko zamawiającego, nr zam.wienia, nr
dowodu zakupu (w przypadku faktury VAT) oraz opisać przedmiot reklamacji. (więcej
informacji w zakładce "Wysyłka i Zwroty")
23.Jeżeli użytkownik jest konsumentem w rozumieniu art. 22. kodeksu cywilnego, to na podstawie
Ustawy prawo konsumenckie przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy zgodnie z ust. 21 i
22. w przeciwnym razie ustęp.w tych nie stosuje się. Zgodnie z ustawą z dnia 30.05.2014 roku
o prawach konsumenta, każdy Konsument ma prawo odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od
daty otrzymania zam.wienia. Zwroty prosimy kierować na adres firmy XentroX: ul.
Tetmajera 65D, 30-011 Krak.w z dopiskiem „zwrot”. Barracudamotor.pl dokona zwrotu ceny
produktu, wraz z najniższymi kosztami wysyłki dostępnymi w sklepie internetowym, jeśli koszt
nadania przez konsumenta paczki przewyższa tę wartość dopłatę pokrywa konsument.
Szczeg.ły dotyczące procedury zwrot.w określone są w zakładce "Wysyłka i zwroty" na
stronach sklepu Barracudamotor.pl.
24.W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu
cywilnego, ustawy o prawach konsumenta.
25.Barracudamotor.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen przedmiot.w proporcjonalnie do
zmiany wartości złot.wki do euro.
26.Dane osobowe Użytkownika podlegają ochronie zgodnie z Polityką Prywatności sklepu
internetowego Barracudamotor.pl, kt.rą można znaleźć w zakładce "Polityka prywatności”.

This site uses cookies. By continuing to browse this site you are agreeing to our use of cookies. Find out more here.
x